Algemene gebruiksvoorwaarden

De huidige website op het adres https://www.ab-eiffage.com (hierna de “Website”) wordt uitgegeven en beheerd door het bedrijf AB-Eiffage, Bouwensstraat 21 B, 2140 Antwerpen, BE 0404 114 173 (hierna “AB-EIFFAGE N.V.“).

Uw bezoek aan de Website en uw navigatie op de Website gelden als aanvaarding van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV“). Door zich met eender welk middel toegang te verschaffen tot de Website (computer, mobiele telefoon, tablet, enz.) verklaart de Gebruiker op de hoogte te zijn van de huidige voorwaarden en om ze zonder voorbehoud na te leven.

1. Definities

De hierna gedefinieerde termen hebben de volgende betekenis, zowel in het enkelvoud als in het meervoud:

 • “Persoonsgegevens“: volgens artikel 4, 1) van de verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit”. De Persoonsgegevens omvatten gegevens waarmee Gebruikers geïdentificeerd kunnen worden.
 • “Gebruiker“: elke persoon die zich toegang verschaft tot de Website (bijvoorbeeld bezoekers) en waarvan er Persoonsgegevens verzameld kunnen worden.
 • “Terminal“: verschillende media die toegang tot de website mogelijk maken. Terminals zijn met name smartphones, tablets, micro-pc’s via internet (pc of Apple) en elk object dat verbonden is of verbonden kan worden met een ander object of met internet.

2. Doel

De huidige AGV bepalen de voorwaarden voor toegang, terbeschikkingstelling en gebruik van de Website, haar functies en content door de Gebruikers. Een Gebruiker die niet akkoord gaat met de AGV, mag zich geen toegang verschaffen tot de Website en geen gebruik maken van de Website.

De huidige AGV vormen een bindende juridische overeenkomst die geldt voor Gebruikers die zich op eender welke wijze toegang verschaffen tot de Website, navigeren op de Website en de Website gebruiken.

3. Persoonsgegevens

AB-Eiffage N.V. verzamelt Persoonsgegevens van Gebruikers in het kader van hun navigatie op de Website.

De Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en bewaard overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, meer bepaald de verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

AB-Eiffage N.V. nodigt de Gebruikers uit om het Privacybeleid te raadplegen voor informatie over de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van hun toegang tot de Website en hun gebruik van de Website, en om hun rechten in verband met deze verwerking te kennen.

4. Intellectuele eigendom

AB-Eiffage N.V. is houder van de domeinnaam : https://www.ab-eiffage.com

De Website en alle elementen van de Website (al dan niet geanimeerde afbeeldingen, illustraties, foto’s, geluiden, knowhow, teksten, grafische elementen, enz.), met inbegrip van software en databases (hierna de “Content“), worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald auteursrechten, ontwerp- en modelrechten, en merkrechten.

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de Content het exclusieve eigendom van AB-Eiffage N.V., van een ander bedrijf van de groep waarvan AB-Eiffage N.V. deel uitmaakt, of van een derde of partner die er het gebruiksrecht van verleend heeft aan AB-Eiffage. AB-Eiffage verleent geen licenties of sublicenties voor alle of een deel van de Content, en tevens geen enkel recht behalve het recht op gebruik van de Website volgens de voorwaarden in de huidige AGV.

De Gebruiker erkent deze rechten en verbindt zich ertoe om deze na te leven. Het is ten strengste verboden om de hele of gedeeltelijke Content met eender welke wijze te gebruiken, wijzigen, kopiëren, uit te voeren, weer te geven of te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB-Eiffage N.V. of de houder van het beschermde element.

Het is verboden om zonder toestemming literaire, muzikale, audiovisuele, fotografische werken, of werken die mogelijkerwijze beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en toegankelijk zijn via de Website, te kopiëren, op straffe van burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties overeenkomstig de bepalingen van Boek XI van het Wetboek van economisch recht, tenzij de kopie uitsluitend voor private doeleinden bestemd is.

AB-Eiffage N.V., of elke andere houder van deze rechten, kan de nodige (al dan niet gerechtelijke) maatregelen of acties ondernemen om een einde te maken aan dit misbruik van zijn intellectuele eigendomsrechten, en behoudt zich recht voor om een schadevergoeding te eisen bij dergelijk misbruik.

5. Hyperlinks

Het maken van links naar de Website, “framing” van de Website, en meer algemeen elk gebruik van een element van de Website dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door AB-Eiffage N.V., die deze toestemming te allen tijde kan herroepen.

AB-Eiffage N.V. beheert niet alle websites met hyperlinks naar de Site. AB-Eiffage N.V. accepteert bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid (met name de uitgeversverantwoordelijkheid) met betrekking tot deze websites.

6. Cookies

Gelieve ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie aangaande het gebruik van cookies op deze website.

7. RSS-feeds

AB-Eiffage N.V. biedt Gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor RSS-feeds om zo op de hoogte te blijven van artikels of vacatures die op de Website gepubliceerd worden. De feed wordt automatisch of handmatig bijgewerkt in de webbrowser of messenger van Gebruikers, naargelang van de gekozen abonnementopties.

Gebruikers kunnen zich eender wanneer uitschrijven voor een RSS-feed door deze te verwijderen uit hun browser en/of messenger.

AB-Eiffage N.V. kan geen informatie over Gebruikers verzamelen via deze RSS-feeds. Om technische redenen weet AB-Eiffage N.V. alleen hoeveel personen zich ingeschreven hebben voor een RSS-feed.

8. Wijzigingen

Bij het gebruik van de Website gelden de AGV die van kracht zijn op het moment van gebruik.

AB-Eiffage N.V. behoudt zich de mogelijkheid voor om zonder voorafgaande kennisgeving de AGV te wijzigen en bij te werken. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, is het raadzaam om de AGV regelmatig opnieuw lezen.

9. Gedrag van Gebruikers

De Gebruikers verbinden zich ertoe om de huidige AGV na te leven.

De Gebruikers verbinden zich er meer bepaald toe om zich te overeenkomstig de bepalingen van de huidige paragraaf te gedragen, met name door:

Geen valse identiteit te gebruiken om anderen te misleiden en om valse, geüsurpeerde of onjuiste contactgegevens op te geven aan AB-Eiffage N.V.;

 • Geen schade te berokkenen aan personen via de Website;
 • Geen hyperlinks naar de Website te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB-Eiffage N.V.;
 • De reputatie van AB-Eiffage N.V. of andere Gebruikers niet te schaden via de Website;
 • Geen content te verspreiden die beledigend, kwetsend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig is of aanzet tot geweld, content van politieke, racistische of xenofobische strekking, of die in het algemeen ingaat tegen de van kracht zijnde wetten en reglementen, of tegen de goede zeden;
 • Geen pogingen te ondernemen om zonder toestemming de kwetsbaarheid van de Website na te gaan of te testen, of om de maatregelen voor veiligheid en authenticatie te schenden;
 • De Website of de aan de Website gekoppelde servers en netwerken niet te verstoren of te onderbreken, en niet in te gaan tegen de eisen, procedures, regels of reglementering van de netwerken die aan de Website gekoppeld zijn;
 • Geen poging te ondernemen om het gebruik van de diensten die voorgesteld worden op de Website te ondermijnen;
 • Geen persoonlijke, professionele of vertrouwelijke gegevens te verspreiden die onnodig, gevoelig of afkomstig van derden zijn;
 • Geen persoonsgegevens te verwerken die verkregen zijn op/via de Website, en met name geen gegevens te verzamelen, te misbruiken of op enige andere wijze de privacy of reputatie van andere Gebruikers of andere natuurlijke of rechtspersonen te schaden.

De Gebruikers moeten de regels betreffende intellectuele eigendom van de content van de Website naleven, ongeacht of het intellectuele rechten van AB-Eiffage N.V. of van derden betreft.

Als blijkt dat de AGV geschonden zijn, kan AB-Eiffage N.V. eender wanneer en op eender welke wijze middelen inzetten om zonder voorafgaande kennisgeving een einde te maken aan het gebruik van de Website door de Gebruiker, of aan alle of een deel van de diensten die de Website aanbiedt, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoeding die AB-Eiffage N.V. kan eisen van de Gebruiker vanwege de niet-naleving van de huidige AGV.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de Website en verklaart als enige verantwoordelijk te zijn voor het gebruik ervan. Hij dient zelf bescherming te voorzien tegen de gevaren van internet, en meer bepaald de nodige maatregelen te treffen om zijn gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virussen die zijn computer of computermateriaal kunnen besmetten. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegangsmiddelen tot internet en de Website.

AB-Eiffage N.V. streeft ernaar en zet de nodige middelen in om op de Website informatie van goede kwaliteit te verstrekken die regelmatig bijgewerkt wordt. AB-Eiffage N.V. kan echter de exactheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Bovendien kan de Website zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of aangepast worden.

AB-Eiffage N.V. kiest zorgvuldig de links naar websites die weergegeven worden op de Website, maar aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, rechtmatigheid, exactheid of werking van deze websites, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan door de Gebruiker.

AB-Eiffage N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, of voor de niet-beschikbaarheid van informatie en diensten. AB-Eiffage N.V. heeft alleen een inspanningsverplichting voor de informatie die ter beschikking gesteld wordt aan de personen die de Website bezoeken. De Gebruiker erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor zijn gebruik van deze informatie, en voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Meer algemeen kan AB-Eiffage N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de informatie op de Website, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen.

AB-Eiffage N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot de Website, onderbrekingen of stopzetting van de Website en de bijbehorende diensten, de aanwezigheid van bugs of elke vorm van schade die voortvloeit uit onrechtmatige toegang van derden via de Website.

11. Toegang tot de Website

Bij overmacht, technische of informaticaproblemen, problemen in verband met de structuur van de telecommunicatienetwerken, onderhoud of enige andere reden, kan de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk opgeschort of stopgezet worden als AB-Eiffage N.V. daartoe beslist.

12. Integraliteit

Als een van de bepalingen van de huidige AGV nietig wordt door een wijziging van de wet, de regelgeving of een gerechtelijke beslissing, heeft dit geen invloed op de geldigheid en naleving van de andere bepalingen in de AGV.

13. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De huidige AVG zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

VOOR ELK GESCHIL MET BETREKKING TOT HET BESTAAN, DE INTERPRETATIE, DE UITVOERING OF DE BEËINDIGING VAN DE AGV TUSSEN EIFFAGE BENELUX EN DE GEBRUIKER, WAARVOOR GEEN MINNELIJKE SCHIKKING BEREIKT KAN WORDEN, ZIJN ALLEEN DE RECHTBANKEN VAN BRUSSEL BEVOEGD, OOK IN GEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS. DEZE TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID GELDT OOK IN GEVAL VAN MEERDERE VERWEERDERS OF EEN VORDERING TOT VRIJWARING, VOOR SPOEDPROCEDURES OF CONSERVATOIRE PROCEDURES BIJ DOORVERWIJZING OF PER VERZOEKSCHRIFT.